Montaż stropu filigran

Podpory montażowe
Rozstaw podpór określany jest każdorazowo przez projektanta. Należy zwrócić jednak uwagę na to, że przy głębokości oparcia mniejszej niż 40 mm są wymagane podpory tymczasowe (montażowe) ustawiane przy podporze stałej. Natomiast  przy głębokości większej niż 40 mm dodatkowe podpory nie są wymagane.
Wymagane podpory z kantówek lub typowych dźwigarów drewnianych (PERRI, DOCKA) są układane przed dostarczeniem prefabrykatów poprzecznie do biegu kratownic w płytach.
Wszystkie belki podpierane są za pomocą regulowanych teleskopowo podpór montażowych i muszą być precyzyjnie ustawiane na wymaganą wysokość spodu stropu.
Podpory należy zabezpieczyć przed przewróceniem.
Maksymalny odstęp podpór montażowych jest podany na projekcie układania płyt i nie może być przekraczany.   

Układanie elementów stropowych
Układanie płyt powinno przebiegać zgodnie z planem ułożenia dostarczanym przez wytwórcę. Elementy stropowe są z reguły układane bezpośrednio z samochodu na przygotowane oparcia.

Rozładunek płyt

 

Montaż płyt realizowany jest przez zamawiającego (jeżeli umowa nie stanowi inaczej).
Elementy stropowe muszą być podwieszane co najmniej w 4 punktach w górnych węzłach kratownic. Należy przy tym zachować odległość zaczepienia od końców krawędzi płyty wynoszącą 1/4 do 1/5 całkowitej długości płyty, a przy płytach mających 5 pasów kratownic powinny to być 2 i 4 kratowniczka. Pojedyncza długość liny powinna wynosić nie mniej niż 4 m, w celu zmniejszenia sił rozciągających  w linach.

Układanie płyt

Podnoszenie płyt

 

Kontrola po ułożeniu
Elementy stropowe muszą leżeć poziomo na wszystkich oparciach, a styki płyt nie mogą wykazywać żadnych wzajemnych  różnic wysokości.  W związku z tym,  po ułożeniu prefabrykatów, należy w razie zwichrzenia płaszczyzny, skorygować ustawienie podpór montażowych.   
Ewentualne pustki przestrzenne na oparciach (ściana murowana, betonowa, profile stalowe) należy wypełnić zaprawą.

Żelbetowe elementy stropowe
Prefabrykowane elementy stropu filigran mają przynajmniej 5,0 cm grubości i ciężar około 125 kg/m2.
Wymiary i ciężar całkowity elementów stropowych może być ustalony i dostosowany do nośności znajdującego się na budowie dźwigu. Prefabrykowana płyta betonowa, dźwigary kratownicowe, dodatkowe zbrojenie przęsłowe, łącznie ze zbrojeniem układanym na budowie i betonem uzupełnianym na miejscu budowy do pełnej wysokości stropu tworzą gotową płytę stropową.

Prefabrykat płyty stropowej

 

Oparcie płyt stropowych na ścianach

Płyty na podporach stałych przy głębokościach oparcia nie większej niż 40 mm, można opierać na sucho, bez pośrednictwa zaprawy. Przy głębokościach podparcia na podporze stałej większej niż 40 mm płyty należy opierać za pośrednictwem zaprawy cementowej o marce nie mniejszej niż M12.
Przy montażu bez poduszki z zaprawy należy zwrócić uwagę na stan powierzchni oparcia, powinna ona być czysta i znajdować się na jednej płaszczyźnie z innymi podporami stałymi lub tymczasowymi.
Przy obustronnym opieraniu płyt na jednej ścianie należy zwrócić uwagę na to, aby odległość miedzy prefabrykatami nie była mniejsza niż 35 mm, co jest konieczne z uwagi na prawidłowe zabetonowanie tego miejsca.

 

Oparcie płyt

Prace po ułożeniu płyt stropowych
Wszystkie otwory znajdujące się w prefabrykacie, należy wyszalować do górnej krawędzi stropu, przez umocowanie odpowiednio wyprofilowanych klocków np. ze styropianu w warstwie betonu wylewanego na miejscu. Późniejsze prace związane z kuciem i wierceniem przebić należy wykonywać zawsze od dolnej powierzchni stropu. Zbrojenie styków płyt należy przeprowadzić zgodnie z danymi zawartymi w projekcie dania. Dodatkowe zbrojenie przy otworach i wymianach, lub zbrojenie w płytach krzyżowo zbrojonych należy ułożyć na płycie zgodnie z planami ułożenia.
Przewody instalacyjne lub elektryczne należy ułożyć przed pracami związanymi . ułożeniem zbrojenia górnego. Puszki gniazd elektrycznych mogą zostać wbudowane w strop na etapie wytwarzania prefabrykatu, na podstawie wcześniej przekazanej dokumentacji technicznej.
Zbrojenie górne nie jest podane w projekcie ułożenia, lecz w projekcie zbrojenia górnego wykonanym przez statyka i uwzględnienia przewidziane usytuowanie obciążeń i charakter pracy konstrukcji.
Czyszczenie i zraszanie wodą płyt stropowych należy przeprowadzić bezpośrednio przed rozpoczęciem wylewania warstwy nadbetonu. Górna powierzchnia prefabrykatu musi zostać oczyszczona z brudu i luźnych części. Elementy stropowe należy następnie zraszać do chwili całkowitego ich zawilgocenia, tak aby nie pozostało żadne suche miejsce. Jednocześnie nie należy dopuścić do powstania kałuż wody.
Podczas betonowania należy zwrócić uwagę na to, by przy opróżnieniu pojemnika beton był rozkładany równomiernie po powierzchni stropu, w celu uniknięcia przeciążenia płyt. Zagęszczenie i pielęgnacja betonu powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami dla elementów konstrukcyjnych żelbetowych. Najlepiej bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy przeprowadzić czyszczenie dolnej powierzchni stropu oraz styków płyt przy pomocy skrobaków lub strumienia wody.
Po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości, zgodnej z PN-B-03264:2002, można przystąpić do usuwania podpór montażowych.